Click to enlarge parking info around the school

Click to enlarge parking info around the school


Traffic safety is an incredibly important issue at our school. The campus is bordered on three sides by busy streets. Almost every year we have had an unfortunate accident involving a car and a student or parent. This issue is very real. Please follow these common-sense guidelines for getting to campus by car.

Visitors
•    Do not drive or park on Lenox Way during school drop-off and pick-up (8:25 – 8:50 a.m. and 2:20 – 2:50 p.m.)
•    Use the parking map to to find parking, there is plenty available in the surrounding neighborhood.
•    Do not double park anywhere. Do not block driveways, red zones, cross walks or the bus zone on Claremont Blvd.

KINDER and NEW Families:
•    Kinder students (not in YMCA) must be walked to their classroom lineup by an adult or an older sibling.
•    Do not drive or park on Lenox Way. This street is for Stop, Drop & Go only.
•    Use the parking map to to find parking, there is plenty available in the surrounding neighborhood.
•    Always park legally and walk safely in a crosswalk to enter school grounds.
•    Do not double park to drop off, even for “one minute”. It is illegal and creates a safety hazard.
•    Do not block driveways, red zones, crosswalks or the bus zone on Claremont.
•    Ask all adults dropping off or picking up your child to respect these safety rules.

CURRENT West Portal Families:
•    Log into the Community site for detailed parking information and the calendar for your classroom to support Stop, Drop & Go.

Additional questions? Email parking@westportalschool.com.


La seguridad vial/vehicular es un problema increíblemente importante en nuestra escuela. Al campus lo rodean tres calles muy concurridas. Casi todos los años hemos tenido un desafortunado accidente que involucró un automóvil y un estudiante o padre. Este problema es muy real. Por favor, siga estas pautas de sentido común para llegar en automóvil al campus escolar.

Visitantes
• No conduzca ni se estacione en la calle Lenox Way durante la hora de entrada/dejar y de salida/recoger a los estudiantes de la escuela (específicamente de 8:25 a 8:50 a.m. y de 2:20 a 2:50 p.m.)
• Utilice el mapa de estacionamiento para encontrar estacionamiento; encontrará bastante disponibilidad en el vecindario circundante.
• No se estacione en doble fila en ninguna parte. No bloquee las entradas de vehículos, zonas rojas, cruces peatonales o la zona de autobuses en la calle Claremont Blvd.

Familias de KINDER y de NUEVO ingreso:
• Los estudiantes de Kinder (que no están en YMCA) deben caminar acompañados de un adulto/hermano mayor, hacia la fila de su clase.
• No maneje por, ni se estacione en la calle Lenox Way. Esta calle es solo para circulación de vehículos que dejan/recogen estudiantes “Stop, Drop & Go”.
• Utilice el mapa de estacionamiento para encontrar estacionamiento; encontrará bastante disponibilidad en el vecindario circundante.
• Siempre estacione su vehículo apropiadamente/legalmente y camine de manera segura por los cruces de peatonales para ingresar a la escuela.
• No se estacione en doble fila en ninguna parte para dejar, ni siquiera por "un minuto". Es ilegal y crea un riesgo de seguridad.
• No bloquee las entradas de vehículos, zonas rojas, cruces peatonales o la zona de autobuses en la calle Claremont Blvd.
• Pídale a todos los adultos que dejen o recojan a su hijo respetando estas reglas de seguridad.

Familias de West Portal ACTUALES:
• Inicie sesión en el Portal de Internet de la comunidad para obtener información detallada acerca del estacionamiento y el calendario de su clase para apoyar el programa “Stop, Drop & Go”.

¿Preguntas adicionales? Correo electrónico parking@westportalschool.com.


An toàn giao thông là một vấn đề vô cùng quan trọng tại trường của chúng ta. Ba mặt của khuôn viên trường giáp ranh với các đường phố đông đúc. Gần như mỗi năm chúng ta có một tai nạn không may xảy ra có liên quan đến một chiếc xe hơi và một học sinh hoặc phụ huynh.
Vấn đề này là có thật. Hãy làm theo những hướng dẫn chung này khi đến trường bằng xe hơi.

Khách
• Không lái xe hay đậu xe trên Đường Lenox trong giờ thả và đón học sinh của trường (8:25 - 8:50 sáng và 2: 20 - 2:50 chiều)
• Sử dụng bản đồ đậu xe để tìm chỗ đậu xe, có rất nhiều chỗ đậu ở khu vực xung quanh.
• Không đậu đôi ở bất cứ nơi đâu. Không chắn bít các đường xe chạy, khu vực màu đỏ, vạch ngang cho đi bộ hoặc khu vực xe buýt trên đường Claremont.

MẪU GIÁO và các gia đình mới:
• Học sinh Mẫu giáo (không phải YMCA) phải được người lớn hoặc anh chị lớn hơn dẫn bộ đến nơi xếp hàng vào lớp học của các em.
• Không lái xe hay đậu xe trên đường Lenox. Đường này chỉ dành cho Dừng, Thả & Đi.
• Sử dụng bản đồ đậu xe để tìm bãi đậu xe, có rất nhiều chỗ đậu ở khu vực xung quanh.
• Luôn luôn đậu xe hợp pháp và đi bộ một cách an toàn trong vạch ngang cho đi bộ để vào sân trường.
• Không đậu đôi để thả xuống, thậm chí trong "một phút". Đó là bất hợp pháp và tạo ra một mối nguy hiểm về an toàn.
• Không chắn bít các đường xe chạy, khu vực màu đỏ, vạch ngang cho đi bộ hoặc khu vực xe buýt trên đường Claremont.
• Yêu cầu tất cả người lớn thả hoặc đón con của mình hãy tôn trọng các quy tắc an toàn này.

Các gia đình HIỆN NAY của West Portal:
• Đặng nhập vào trang web Cộng đồng để có thông tin chi tiết về đậu xe và lịch học của lớp để ủng hộ cho việc Dừng, Thả và Đi.

Có câu hỏi gì thêm? Email parking@westportalschool.com.交通安全是本校的至重要考量。校園的三面被繁忙的街道環繞著。幾乎每年都不幸發生一些涉及到學生或家長的交通事故。這是一件非常真實的事情,請大家遵照以下常識指南,以達到安全行車抵校的目的。

訪客
• 在接送學生時段(早上 8:25 – 8:50 和下午 2:20 – 2:50 期間),請不要駛過 Lenox Way,或在此街道停泊。
• 若需泊車,請參看泊車指示圖。學校附近有很多可泊車之處。
• 不要在街道雙行停泊;不要把車停泊在他人的車道、紅色區域、人行橫道,或在 Claremont 大街的巴士站。

幼稚園 及 新生 家庭:
• 幼稚園學生(非 YMCA 學生)必須由成人或其年長的兄姐陪同一起行至課室,以備列隊。
• 請不要駛過 Lenox Way,或在此街道停泊。此街道只適用於“停、放、走”接送。
• 若需泊車,請參看泊車指示圖。學校附近有很多可泊車的地方。
• 請按規定泊車,並安全經過人行橫道進入校園。
• 請不要在雙行停泊時讓孩子下車,即使只是“1 分鐘”。該行為屬違例泊車,並造成安全隱患。
• 不要把車停泊在他人的車道、紅色區域、人行橫道,或在 Claremont 大街的巴士站。
• 請成人接送孩子,並尊重所有安全規則。

目前 就讀 West Portal 的家庭:
• 有關泊車詳情和你孩子課室幫助“停、放、走”接送的行事歷,請登入學校社區網站了解。

若有疑問,請電郵: parking@westportalschool.com 


السلامة المروریة ھي قضیة مھمة بشكل لا یصدق في مدرستنا. یحد من الحرم المدرسي من ثلاثة جوانب الشوارع المزدحمة. تقریبا كل عام كان لدینا حادث مؤسف تنطوي على سیارة وطالب أو أحد الوالدین. ھذه القضیة حقیقیة جدا. یرجى اتباع ھذه المبادئ التوجیھیة المنطقیة للوصول إلى المدرسة بالسیارة

السلامة المروریة ھي قضیة مھمة بشكل لا یصدق في مدرستنا. یحد من الحرم المدرسي من ثلاثة جوانب الشوارع المزدحمة. تقریبا كل عام كان لدینا حادث مؤسف تنطوي على سیارة وطالب أو أحد الوالدین. ھذه القضیة حقیقیة جدا. یرجى اتباع ھذه المبادئ التوجیھیة المنطقیة للوصول إلى المدرسة بالسیارة.

الزوار
(لا تقود السیارة او توقفھا بـ لینوكس واي خلال ایصال الطالب واخذه (25:8 – 50:8 صباحا & 20:2 – 50:2 مساء •
 استخدم خارطة الوقوف لأیجاد موقف، یوجد الكثیر في الحي المحیط •
لاتتوقف بشكل موازي بتاتا بأي مكان. لا تسد الممرات، المناطق الحمراء، ممرات المشاة او منطقة الباص بكلاریمونت بولیفارد •

:ریاض الاطفال والاسر الجدیدة
.یجب على طلاب ریاض الاطفال (غیر منظمة النمو والتعلم) المشي الى صفوفھم بخط مستقیم بواسطة شخص راشد او بواسطة شقیق اكبر •
.لا تقود السیارة او توقفھا بـ لینوكس واي. ھذا الشارع ھو للتوقف، الایصال & الذھاب فقط •
.استخدم خارطة الوقف لأیجاد موقف، یوجد الكثیر في الحي المحیط •
.توقف دائما بشكل قانوني وامشي بسلامة بممر المشاة للدخول الى المدرسة •
.لا تتوقف بشك موازي وقت ایصال الطالب، حت لمدة "دقیقة واحدة". انھ غیر قانوني ویشكل خطر على السلامة •
.لا تسد الممرات، المناطق الحمراء، ممرات المشاة او مناطق الباص بشارع كلیرمونت •
.اطلب من جمیع البالغین الذین یحضرون ویأخذون اطفالكم احترام قوانین السلامة ھذه •

اھالي ویست بورتال الحالیین:
.سجل دخول الى موقع المجتمع لمعلومات ایقاف السیارات المفصلة وجدول صفك لدعم التوقف، التوصیل & الذھاب •

اسئلة اضافیة؟
الیكتروني برید parking@westportalschool.com
 


Napakahalagang usapin ng kaligtasan sa trapiko sa ating paaralan. Pinalilibutan ang ating kampus sa tatlong gilid nito ng mga kalye kung saan napakaraming dumaraan na sasakyan. Halos taon-taon, nagkakaroon ng kalunos-lunos na aksidente kung saan may kasangkot na kotse at estudyante o magulang. Totoong-totoo ang isyu na ito. Mangyaring sundin ang mga sumusunod na patnubay, na batay sa sentido komun, para sa pagpunta sa kampus sakay ng kotse.

Mga Bisita
• Huwag magmaneho o pumarada sa Lenox Way sa panahon ng pagbababa at pagsundo sa paaralan (8:25 – 8:50 a.m. at 2:20 – 2:50 p.m.)
• Gamitin ang mapa para sa pagparada (parking map) upang makahanap ng mapaparadahan; maraming magagamit sa kalapit na komunidad.
• Huwag mag-double park kahit saan. Huwag barahan ang mga driveway (pasukan ng sasakyan), red zone, tawiran, o bus zone (bus lamang ang puwedeng magbaba) sa Claremont Blvd.

KINDER at MGA BAGONG Pamilya:
• Kailangang samahan sa paglalakad ang mga estudyanteng nasa Kinder (wala sa YMCA) ng nakatatanda o ate/kuya papunta sa linya para sa kanilang klasrum.
• Huwag magmaneho o pumarada sa Lenox Way. Para lamang sa Stop, Drop & Go (Huminto, Magbaba, at Umalis na) ang kalyeng ito.
• Gamitin ang mapa para sa pagparada (parking map) upang makahanap ng mapaparadahan; maraming magagamit sa kalapit na komunidad.
• Laging legal na pumarada at ligtas na maglakad sa tawiran para pumasok sa bakuran ng paaralan.
• Huwag mag-double park para magbaba ng pasahero, kahit na “isang minuto lang naman.” Ilegal ito at lumilikha ng panganib sa kaligtasan.
• Huwag barahan ang mga driveway, red zone, tawiran, o bus zone sa Claremont Blvd.
• Hilingin sa lahat ng nakatatanda na nagbababa o sumusundo sa inyong anak na igalang ang mga patakarang ito na para sa kaligtasan.

Mga KASALUKUYANG Pamilya ng West Portal:
• Mag-log sa site ng Komunidad (Community) para sa detalyadeng impormasyon tungkol sa pagparada at sa kalendaryo para sa inyong klasrum, at nang masuportahan ang Stop, Drop & Go.

May iba pa ba kayong tanong? Mag-email sa parking@westportalschool.com.