West Portal Elementary's Mission

Our mission is to use current research-driven practices to · 我 哋 嘅 使 命 係 使 用 當 前 研 究 驅 動 做 法 · Nuestra misión es utilizar las prácticas actuales de investigación a · Ang aming misyon ay upang gamitin ang kasalukuyang itinaboy ng pananaliksik ng gawi sa · مهمتنا لاستخدام الممارسات الحالية يحركها البحث إلى

 
 

English

Collaboratively create a kind, caring, and inclusive learning community. Ensure every student approaches challenges with a growth mindset and has a strong social-emotional foundation. Provide learning that is student-centered, joyful, and equitable for all. 


Chinese

本校繼續秉持目前以研究為導向的精神,共創建一個充滿友善、關懷、包容的學習社區。每位學生在這個社區裡以成長心態面對挑戰。本校竭力培養學生獨立性,重視社交情感發展和團隊精神,建立一個以學生為中心、充滿歡樂和眾人平等的學習環境。

Kinder Fun-30.jpg

Spanish

Nuestra misión es utilizar las prácticas actuales de investigación para crear de manera colaborativa, una comunidad de aprendizaje que sea amable, solidaria e inclusiva, donde cada estudiante enfrenta desafíos con una mentalidad de crecimiento, donde se fomenta la independencia, se valoran el desarrollo socioemocional y el trabajo en equipo, y donde el aprendizaje se enfoca en el estudiante, con alegría y equidad para todos.


Tagalog

Misyon namin na magamit ang kasalukuyang mga gawaing bunga ng pananaliksik, upang sama-sama at nagtutulungang makalikha ng komunidad para sa pag-aaral na may kagandahang-loob, mapagkalinga, at bukas sa lahat, kung saan hinaharap ng bawat estudyante ang mga hamon nang iniisip ang pagpapahusay, itinataguyod ang pagiging independiyente, pinahahalagahan ang sosyo-emosyonal na pag-unlad, at ang pag-aaral ay nakasentro sa estudyante, lipos ng kaligayahan, at makatarungan sa lahat.

2016 Teachers.jpg

2016 Peter Pan (Thu) - 018.jpg

Arabic

ان مھمتنا ھي استخدام الممارسات الجاریة التي تستند على البحث
حتى تعاونیا نخلق مجتمع طیب، مھتم، وشامل بعقلیة نمو، تعزز
الاستقلالیة، یتم تقدیر التنمیة الاجتماعیة العاطفیة والعمل الجماعي،ویكون التعلم محوره الطالب، ومنصف للجمیع.